Invent iDECdekanter

Dekanter från Invent – iDec

Att dekantera innebär att  avtappa en vätska från ytan och därmed lämna kvar bottensatsen i bassängen/tanken. För att en dekantering ska bli lyckad krävs det därför att de olika vätskefaserna är helt åtskilda. Det är vanligt att använda sig av dekanter vid SBR-anläggningar.

iDec utseende och funktion

Uppsamlingskroppen är horisontell och har den fysiska utformningen för att kunna distribuera det utgående flödet jämnt så att dekanteringen genomförs utan att turbulenta strömningar kan bildas i uppsamlingkroppen. På uppsamlingskroppens undersida sitter en baffelplatta som förhindrar flytande slam att komma in via inloppsöppningarna vid nedsänkningsfasen.

Utloppsröret sammanbinder uppsamlingskroppen och basmonteringsenheten, och består av två sektioner för att underlätta transport och montering.

Basmonteringsenheten är framtagen för att hantera höga flöden och klara flera underhållsfria driftsår. Enheten är baserad på en underhållsfri kullänk. Dekantern kan monteras antingen på bassängbotten eller på väggen för så stor flexibilitet som möjligt.

Den elektriska vinschen reglerar dekanterns nivå med hjälp av en nivågivare. Det behövs inte någon annan sensor för att kontrollera dekanteringen. Anslutningen mellan uppsamlingskroppen och vinschen är utformad av en högkvalitativ vajer av rostfritt stål.

Fördelar med iDec

  • Avsmalningen av dekanterns inloppsdel stabiliserar inflödet vilket genererar att ingen hastighetsgradient uppkommer i utloppsröret
  • Avsmalningen av utloppsröret mot fläns hjälper till att undvika flödesseparation och virvelbildning
  • Nya iDec har ett minskat strömningsmotstånd med 25%
  • Levereras i delar för att underlätta transport.
  • Tillsammans med den nya dekantern kan vi erbjuda skräddarsydd design på dekanteringssystem och beräkning av rördragningens utformning hos utflödet
  • Dekantern hissas upp ovan vätskenivån när den inte är i drift