Muddring

Muddring fungerar som temporär slamavvattning

ATEK genomför muddring och avvattning av muddringsmassor för flera olika applikationer. Vanligen är det en damm eller bassäng som behöver tömmas då den slammat igen. Exempel på applikationer kan vara polerdammar vid reningsverk, dagvattendammar eller en småbåtshamn.

Initialt brukar ett slamprov skickas till oss och tester genomförs på vårt labb. Detta görs genom ett flockningsförsök och ett shoppingbag-test. Flockningsförsöket genomförs för att avgöra vilken polymer som är mest lämplig och shoppingbag-testet visar vilken TS-halt som kan uppnås genom avvattning med hjälp av geotuber. TS-prov tas också på slammet för att uppskatta vilka mängder som finns i bassängvolymen. Slammet kan sedan testas på föroreningar liksom kvalitén på rejektvattnet. Geotuber ger en mycket effektiv avvattning och anpassas efter projektets storlek och förutsättningar.