Dagvattendamm

Våra konsulttjänster inom dagvattendammar och slamavvattning

In Nyheter by Rahma

Under de senaste åren har vi upptäckt ett glapp i kunskap mellan verksamhetsutövare och dagvattenkonsulter. Detta gäller främst avvattningen av sedimenten vid muddring av dagvattendammar. Vid upphandling av muddring av dagvattendammar ställs det ofta krav på avvattningen, att rejektvattnet ska ha en viss kvalitet och att en viss avvattningsyta ska användas. I upphandlingsdokument saknas dock ofta relevant information om vad som är möjligt att genomföra i verkligheten. Det är viktigt att denna informationen finns med redan på början för att få ett kostnadseffektivt projekt. I dessa steg kan ATEK kan hjälpa till med både kunskap och pilotförsök.

Shoppingbagtest
Vi kan alltså hjälpa verksamhetsutövare med att klassificera dagvattendammar och utvärdera ifall funktionen är fullgod eller inte. Om funktionen inte är fullgod kan vi genomföra analyser av sedimentet för att se vilka volymer och TS-halter som finns på botten. Sedan kan vi genomföra ett shoppingbagtest för att i liten skala utvärdera hur avvattningen i stor skala skulle fungera. Inför ett shoppingbagtest plockas slam upp från ett flertal olika platser i dammen. En polymer testas sedan på slammet för att identifiera vad som krävs för att slammet ska flockas och vilken mängd som behövs för att få en klarfas samt en sedimentfas. Därefter blandas polymer och slam i en 10-litershink som sedan hälls ner i små avvattningstuber för avvattning. Rejektvattnet och slammet testas därefter enskilt för att avgöra vilken kvalitet som kommer uppnås vid fullskalig muddring. TS-halten mäts med tiden för att avgöra hur snabb avvattningen är och vilken TS-halt som kan uppnås efter avvattning.

Flockat slam som ska avvattnas i avvattningstuber.

När en uppskattning av volymer och TS-halter på botten, samt ett shoppingbagtest är genomfört kan vi göra en plan för hur avvattningen ska genomföras på platsen. Det är viktigt att tänka på att det krävs en ordentlig avvattningsyta gällande uppbyggnad och storlek. Detta eftersom pumphastigheterna ofta är höga, vilket kan leda till snabb erosion på markmaterialet.

Korrekta anbud
ATEK kan även närvara som hjälp vid skapandet av förfrågningsunderlag. Vår främsta uppgift i sista fasen brukar vara att granska underlagen för att se att all nödvändig information finns tillgänglig. På så sätt kan verksamhetsutövaren i slutändan få in korrekta anbud och undvika avbrutna upphandlingar.