Muddring av reningsverksdamm i Bjuv – NSVA

In Nyheter by Sofie Ekman

ATEK har under våren i samarbete med MAXTECH vassklippning tömt en av poleringsdammarna, på Bjuvs reningsverk, på slam.

Tidigt under våren startade planeringen för att tömma dammen på slam, eftersom den var full. NSVA letade efter en ny metod att avvattna slammet då de tidigare torrlagt dammen och sedan grävt ur den. Denna metod var inte längre aktuell, då dammen behövdes som poleringssteg.

Initialt skickade NSVA slam till ATEK, som genomförde en analys på sitt labb. Analyserna var först en uppskattning av TS-halten som låg på botten av dammen, och vilka volymer slam som skulle pumpas upp. Därefter genomfördes ett flockningsförsök och ett shoppingbag-test. Ett shoppingbag-test visar vilken TS-halt som kan fås efter avvattning i avvattningstuber. Slammet kan sedan testas på föroreningar liksom kvaliteten på rejektvattnet.

Testerna från shoppingbag-testet visade på att rejektvattnet innehöll stora mängder näringsämnen. Därför togs beslutet att allt rejektvatten från avvattningen skulle dräneras tillbaka till poleringsdammen. ATEK gjorde en avvattningsplan så att avvattningstuberna som levererades hade mått som var maximala för ytan, så att så mycket slam som möjligt skulle få plats.

MAXTECH pumpade under 3-4 veckor upp 5600 m3 slam med en TS-halt på 3-4%. Detta avvattnades sedan i tuberna och uppnådde en TS-halt över 25% på några dagars avvattning.