Membranfilter

Membranfiltrering är en yteffektiv rening då hög reningsgrad uppnås på liten yta. Att filtrera vatten genom membran innebär att genom extremt små porer kan virus och andra smittoämnen avskiljas från råvattnet. Framöver kan membrantekniken behöva tillämpas i större utsträckning på svenska vattenverk på grund av en ökad brunifiering av ytvattentäkter. Färgen i sig är inte hälsovådlig men leder till mindre tilltalande vatten liksom ökad risk för bakterier om vattnet inte renas ordentligt.

ATEKs membranfilter är utformade för att erhålla dricksvatten, renat vatten eller ultrarent vatten av hög kvalitet. Systemen är skapade för att klara de svåraste arbetsförhållanden i marina eller industriella miljöer. Våra membranfilter används huvudsakligen för behandling av dricksvatten, avloppsvatten och processvatten från industrin. Membranen består oftast av polymerer. Den avskiljning som membranet kan prestera beror på polymermolekylernas struktur och de hålrum som bildas. Andra material som membran tillverkas i är keramiska- och metallmembran, vilka har hög tålighet mot värme och kemikalier.

Ultrafiltrering

Ultrafiltrering är en del av membrantekniken och inkluderar filter med porer av storlekar alltifrån mikrometer ner till nanometer, det vill säga 0,000001 mm. Tekniken innebär en tryckinducerad separation av partiklar och lösta ämnen genom ett semipermeabelt membran. Membranens porstorlek avgör vad som kommer filtreras. Beroende på applikation används membranet som del i en reningsprocess eller som helhetslösning. Ultrafilter kan användas för att ta bort organiskt material ur råvatten, vilket gör det möjligt att byta ut reningssteg som använder en större mängd kemikalier för att rena vattnet.

  • Kapacitet mellan 0,25 – 108 m³/h
  • Fyra driftlägen; filtrering, backspolning, syra- eller kaustisk förstärkt kemisk rengöring
  • Flexibel drift – proceduren anpassas automatiskt till råvattnets kvalitet
  • 0,01 – 0,1 mikrometer

Nanofiltrering

Nanofiltrering används huvudsakligen för att avlägsna tvåvärda och större envärda joner såsom tungmetaller. Denna teknik kan ses som ett grovt RO (membran med omvänd osmos), då nanofiltret arbetar i området mellan ultrafilter och RO.

Tillämpningar för nanosystem är:

  • Avlägsnande av TOC från ytvatten
  • Reduktion av lösta partiklar
  • Mjukgörande av hårt vatten
  • Avlägsnande av tungmetaller från dricksvatten och procesströmmar för återanvändning av vatten
  • Minskning av saltinnehållet i bräckt vatten
  • Avlägsnande av PFAS/PFOA