Geomembran

Aktiva geomembran

Våra aktiva geomembran kallas för Tectoseal och används för att förhindra spridning av föroreningar. Föroreningarna fångas upp i membranet, medan vattnet har möjlighet att vandra genom textilen. Geoembranen kan användas under jord, på markytan och under vattenytan.

Geomembranet är uppbyggt av tre olika lager:

1. Topplagret – vilket består av en geotextil med specifika egenskaper, beroende på applikationens karaktär. Egenskaper så som material, densitet och tjocklek kan ändras utefter applikationens behov.

2. Det aktiva lagret – består av olika material, beroende på vilken förorening som spridningen ska stoppas för. Det aktiva lagret kan bestå av: oljeabsorbenter, aktivt kol, naturligt kalciumfosfat eller projektspecifika lösningar. De olika absorbenterna beskrivs mer ingående längre ner.

3. Bottenlagret – likt topplagret består bottenlagret av en geotextil med projektspecifika egenskaper. Bottenlagret innehåller även en geogrid för att ge extra stabilitet och hållfasthet.

Geomembranet anpassas efter typ av förorening

Som står beskrivet ovan kan produkten levereras med olika aktiva material, beroende på de projektspecifika föroreningar som ska fångas upp:

  • Oljeabsorbenter – fångar främst upp petroliumprodukter så som olja, diesel, bensin och fotogen
  • Aktivt kol – fångar upp föroreningar så som VOC, TBT och PAH
  • Kalciumfosfat – fångar upp tungmetaller och radioaktiva substanser så som bly, kadmium, uranium och plutonium
Geomembran

Oljebarriär

Geomembran kan användas vid många olika typer av applikationer, nedan följer några exempel:

  • Oljebarriär vid temporära parkeringsplater, mobila tankstationer eller vid vägar
  • Absorptionsmatta vid verkstäder och vid maskinreparationer
  • Oljebarriär i vatten (se bild ovan)
  • Barriär vid deponier
  • Täckning av sjöbotten för att förhindra spridning av föroreningar
  • Grundvattenskydd

Produktbroschyr