Produktbild skruvpress

Skruvpress

ATEKs skruvpressar har både låg energiförbrukning samt låga underhålls- och installationskostnader. Skruvpressens funktion bygger på att slammet pressas med hjälp av en skruv om vart annat, mot fasta och rörliga plattor. Trycket från skruven gör att slammet avvattnas och förtjockas.

skruvpress process

Vår minsta skruvpress, vilken även är vår testenhet

Skruvpressens process

Slammet transporteras från flockningskammaren med hjälp av gravitation till skruven. I början av skruvprocessen förtjockas slammet. Här bildas den största mängden av rejektvattnet. I den första förtjockarfasen är ”avvattningslamellerna” bredare och avståndet mellan lamellerna är större. Detta för att en stor mängd vatten ska avges och för att trycket på partiklarna ska vara lågt. Rejektvattenkvalitén från förtjockardelen är ofta bra, vilket gör att ingen efterbehandling krävs. Därefter hamnar slammet i avvattningsfasen. Lamellerna har en mindre tjocklek, då trycket på slammet är högre. Rejektvattnet från avvattningsfasen har ofta en sämre kvalité. Av denna anledning avskiljs vattnet från förtjockningen och avvattningen. Detta möjliggör att rejektvattnet från förtjockningen och avvattningen kan återföras på olika platser i reningsprocessen. För att avgöra hur hög TS-halt som kan uppnås, vilken rejektvattenkvalité och polymerförbrukning som skruvpressen kommer uppnå vid en installation, krävs ett pilotförsök.

Vid ett pilotförsök kommer vi ut med vår pilotanläggning och kör skruvpressen i 1-2 dagar. Vi mäter inkommande flöde, polymerförbrukning, inkommande och utgående TS samt rejektvattenkvalitén.

Installerad skruvpress

Installerad skruvpress hos kund som avvattnar biologiskt slam från en fiskindustri

Produktbroschyr