Flotation

ATEKs flotationsanläggning till Foodmark AB är uppstartad!

In Nyheter, Projekt by Sofie Ekman

Vi har under 2017-2018 i nära samarbete med Foodmark AB designat, levererat, monterat och driftsatt en avloppsreningsanläggning. Anläggningen som är en för-rening innan vattnet skickas vidare till kommunen, har installerats vid Foodmarks nya livsmedelsfabrik i Albyberg.

Avloppsvattnet som renas innehåller stora mängder partiklar och löst fett. För att lösa problematiken har vi installerat en rensanläggning och flotationsanläggning med kemikaliedosering. Rensanläggningen består av en trumsil och två tankar med en volym på 125 respektive 350 liter. Tankarna är sedan kopplade till två pumpar som tömmer tankarna när de blir fulla.

Silen, som är en roterande trumsil, har en spaltvidd på 0,75 millimeter. Detta gör att alla grövre partiklar fångas upp från avloppsvattnet. Avloppsvattnet kommer till trumsilen via gravitationsfall och silas sedan mot silen. När vattennivån stiger i inloppslådan kommer en nivågivare ge signal om att silen ska rotera, för att transportera bort partiklarna (se video 1 nedan). När silen roterar spolas även silen. Partiklarna hamnar då i utloppslådan för partiklarna medan avloppsvattnet som silats hamnar i utloppslådan för avloppsvattnet.

Video 1.

Trumsil

Trumsil med uppsamlingskärl för de partiklarna som inte går igenom silen.

Efter trumsilen pumpas vattnet vidare till två spillvattentankar som fungerar som utjämning av flöde, temperatur, pH och fett. Vattnet pumpas sedan tillbaka till reningsanläggningen. Första steget är att svavelsyra tillsätts till avloppsvattnet. Detta för att sänka pH-värdet så att fettet löses ut. Därefter tillsätts järnklorid för att skapa små flockar. Kemikalierna tillsätts i vår leverantörs, EMO, rörflockulator (se bild 2). Mängden järnklorid som tillsätts beror på mängden vatten som pumpas till anläggningen. Det sista som sker i rörflockulatorn är att pH-värdet höjs till runt 5.5-6, för att polymeren ska fungera optimalt.

Rörflockulator

ATEK/EMOs rörflockulator. Den har tre doserpunkter, sex stycken provtagningspunkter och en pH-mätningspunkt.

Bild 2.

Vattnet kommer sedan till flotationsanläggningen, vilket är hjärtat i anläggningen. Här doseras polymer i den första av två flockningskammare där en snabbomrörare blandar in polymeren. I den andra kammaren sitter en långsam omrörare som skapar de stora flockarna som är önskvärda för att en god avskiljning av det suspenderade materialet ska ske.

Avloppsvattnet leds sedan in i flotationscellen och introduceras vid halva djupet. Avloppsvattnet introduceras tillsammans med dispersionsvattnet, vilket är renat avloppsvatten som recirkuleras. Därefter tillsätts tryckluft. Strax innan dispersionsvattnet introduceras till avloppsvattnet sitter en tryckreduceringsventil, som skapar ett mottryck för tryckpumpen som recirkulerar vattnet. Efter att vattnet har passerat tryckreduceringsventilen släpps trycket, vilket gör att luften som tidigare tryckts in i vattnet löses ut. Följden blir att det bildas mikrobubblor i vattnet.

En flotation bygger på separation. De tunga partiklarna sjunker till botten och de lätta partiklarna lyfts till ytan där de skrapas bort. Det är mikrobubblorna som fäster vid flockarna och gör att de lyfts till ytan.

Det renade avloppsvattnet tas ut via ett överfall i slutet av flotationscellen. Vattnet rinner sedan till en pH-justering innan det skickas vidare till kommunen. Slammet som skapas i processen skickas till en biogasanläggning.

Om du har frågor om installationen eller om våra flotationer får ni gärna kontakta oss!