Effektiv rening i pappersindustrin

In Nyheter by Rahma

Till följd av den ökande online-handeln har efterfrågan av kartonger blivit större, vilket leder till högre tryck i produktionen och därmed i avloppsvattenreningen på pappersbruken. Vid tillverkning av kartong används till största del återvunnet material som innehåller bl.a. kalk. Stora mängder kalk frigörs i avloppsvattnet vid produktionen, och bryts sedan ner i det anaerobiska (utan syre) och aeroba (luftad) processteget.

Utmaningar med aerobisk behandling

I det aeroba processteget överförs syre till bakterierna genom ett luftarsystem. Här räcker det inte med att tillhandahålla en energieffektiv syreöverföring, utan det finns en några utmaningar att hantera som uppstår i avloppsvatten från ett pappersbruk:

  • Så snart kalkhaltigt (”hårt”) vatten utsätts för den omgivande luften uppstår kalkavlagringar och sedimenteringar i bassängen. Sedimenten är lösa och sjunker till botten på grund av sin höga densitet om de inte kan röras upp tillräckligt med omrörare.
  • Det sedimenterade kalket deponeras i slamflockarna, och därför måste även omrörningskapaciteten vara tillräckligt hög för att fördela det tunga slammet homogent i bassängen.
  • Förutsättningar som höga temperaturer, djupa bassänger och kalksediment ökar riskerna för igensättning (kraftig ökning av mottrycket över luftaren) och begränsningar i luftningskapacitet hos flertalet luftarsystem, vilket i sin tur ökar risken för ett sämre resultat i reningsprocessen (inte klarar utsläppskraven).

HYPERCLASSIC® – Mixing and Aeration System (HCMA) – den effektiva lösningen

HCMA är ett mekaniskt luftarsystem som har använts i industriella avloppsreningsverk i över 20 år. Med en unik kombination av omrörning- och luftningssystem tillhandahålls lösningen för de krävande utmaningarna som finns för aerobisk avloppsrening, speciellt i avloppsvattnet från pappersindustrin. Tack vare komponenternas specifika egenskaper kan problemen i det aeroba processteget undvikas:

  • Syre överförs via en luftarring som installeras precis ovanför bassängbotten. Designen säkerställer ett högt luftningsdjup och lång uppehållstid för de små luftbubblorna. Dessutom säkerställer de stora öppningarna på luftarringen att inga igensättningar eller ökat mottryck uppstår.
  • Luftbubblorna från luftarringen träffar skjuvflänsarna på omrörarkroppens undersida. Bubblorna sprids ut i sidled och radiellt i bassängen med vätskeflödet från omröraren.

HCMA är den mest flexibla och effektiva luftaren på marknaden

  • Snabb och enkel installation, allt som behövs är att koppla in luftflöde och ström. Varje luftare kan fördela ut upp till 2000 Nm³/h luft.
  • Kan levereras i en rostfri burkonstruktion, vilket gör den enkel att lyfta i eller ur fylld luftningsbassäng.

HCMA i tank

CFD-simulation